نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-01-1400 1400/02/07
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان 9 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1399 1400/02/04
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری یکم سامان برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1399 1400/02/04
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-12-1399 1400/01/16
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-11-1399 1399/12/04
صورتهای مالی 6 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1399 صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان(حسابرسي شده) 1399/11/19
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1399 صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان(حسابرسي شده) 1399/11/19
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-10-1399 1399/11/07
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان(حسابرسی نشده) 1399/10/29
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان(حسابرسی نشده) 1399/10/29
صورت وضعيت پورتفوي 1 ماهه منتهي به 1399/09/30 1399/10/07
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-08-1399 1399/09/10
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-07-1399 1399/08/10
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری یکم سامان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 30 شهریور ماه 1399 1399/07/28
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری یکم سامان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 30 شهریور ماه 1399 1399/07/28
صورت وضعيت پرتفوي 1 ماهه منتهي به 31-06-1399 1399/07/08
صورت وضعيت پرتفوي 1 ماهه منتهي به 31-05-1399 1399/06/03
گزارش عملکرد ساليانه صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان منتهي به 30 خردادماه 1399(حسابرسي شده) 1399/05/14
صورتهاي مالي ساليانه صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان منتهي به 30 خردادماه 1399(حسابرسي شده) 1399/05/14
صورت وضعيت پرتفوي 1 ماهه منتهي به 31-04-1399 1399/05/06
گزارش عملکرد ساليانه صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان منتهي به 30 خردادماه 1399(حسابرسي نشده) 1399/04/25
صورتهاي مالي ساليانه صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان منتهي به 30 خردادماه 1399(حسابرسي نشده) 1399/04/25
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-03-1399 1399/04/09
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-02-99 1399/03/07
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-01-99 1399/02/10
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 29-12-98 1399/02/02
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 29-12-98 1399/02/02
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 29-12-98 1399/01/09
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-11-98 1398/12/05
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30-09-1398 (حسابرسی شده) 1398/11/15
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 30-09-1398 (حسابرسی شده) 1398/11/15
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-10-98 1398/11/05
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30-09-1398 (حسابرسی نشده) 1398/10/25
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 30-09-1398 (حسابرسی نشده) 1398/10/25
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-09-98 1398/10/04
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-08-98 1398/09/10
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-07-98 1398/08/06
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30-06-98 1398/07/23
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 30-06-98 1398/07/23
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-06-98 1398/07/07
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-05-98 1398/06/09
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30-03-98 (حسابرسی شده)- اصلاح شده 1398/06/03
صورت مالی سال مالی منتهی به 30-03-98 (حسابرسی شده)-اصلاح شده 1398/06/03
صورت مالی سال مالی منتهی به 30-03-98 (حسابرسی شده) 1398/05/15
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30-03-98 (حسابرسی شده) 1398/05/15
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-04-98 1398/05/05
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30-03-98 (حسابرسی نشده) 1398/04/24
صورت مالی سال مالی منتهی به 30-03-98 (حسابرسی نشده) 1398/04/24
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-03-98 1398/04/04
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-02-98 1398/03/08
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-01-98 1398/02/08
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 29-12-97 1398/02/07
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 29-12-97 1398/02/07
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 29-12-97 1398/01/06
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-11-97 1397/12/07
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30-9-97 (حسابرسی شده) 1397/11/16
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 30-9-97 (حسابرسی شده) 1397/11/16
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-10-97 1397/11/09
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی به 30-9-97 (حسابرسی نشده) 1397/10/25
صورت مالی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 30-9-97 (حسابرسی نشده) 1397/10/25
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-09-97 1397/10/08
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-08-97 1397/09/07
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-07-97 1397/08/07
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30-06-1397 1397/07/25
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 30-06-1397 1397/07/25
اصلاحیه صورت مالی سالانه منتهی به 30-03-97(حسابرسی شده) 1397/07/10
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-06-97 1397/07/08
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-05-97 1397/06/07
گزارش عملکرد سالانه اصلاح شده منتهی به 30-3-97 (حسابرسی شده) 1397/05/20
صورت مالی سالانه منتهی به 30-03-97(حسابرسی شده) 1397/05/20
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-04-97 1397/05/10
صورت مالی سالانه منتهی به 30-07-96(حسابرسی نشده) 1397/04/27
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30-03-97 (حسابرسی نشده) 1397/04/27
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-03-97 1397/04/10
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-02-97 1397/03/07
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 31-01-97 1397/02/08
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 29-12-96 1397/02/03
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 29-12-96 1397/02/03
صورت وضیعت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 29-12-96 1397/01/07
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 30-11-96 1396/12/09
گزارش صورتهای مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1396/09/30-حسابرسی شده 1396/11/17
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1396/09/30-حسابرسی شده 1396/11/17
گزارش پرتقوي ماهانه منتهي به 30دی ماه 1396 صندوق سرمايه گذاري مشترک یکم سامان 1396/11/10
گزارش صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1396/09/30-حسابرسی نشده 1396/10/26
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1396/09/30-حسابرسی نشده 1396/10/26
گزارش پرتقوي ماهيانه منتهي به 30 آذر ماه 1396 صندوق سرمايه گذاري مشترک یکم سامان 1396/10/12
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 30-06-96 1396/07/30
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30-06-96 1396/07/30
گزارش عملکرد سالانه اصلاح شده منتهی به 30-3-96 (حسابرسی شده) 1396/06/29
صورت مالی سالانه اصلاح شده منتهی به 30-3-96(حسابرسی شده) 1396/06/29
صورت مالی سالانه منتهی به 96/03/30 (حسابرسی شده) 1396/05/17
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 96/03/30 (حسابرسی شده) 1396/05/17
صورت مالی سالانه منتهی به 96/03/30 (حسابرسی نشده ) 1396/04/27
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 96/03/30 (حسابرسی نشده) 1396/04/27
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30-12-95 1396/02/03
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 30-12-95 1396/02/03
صورت های مالی 6ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 ( حسابرسی شده ) 1395/11/18
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395- حسابرسی شده 1395/11/17
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395- حسابرسی نشده 1395/10/26
صورت های مالی 6ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 ( حسابرسی نشده ) 1395/10/25
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 30 شهریور ماه 1395 1395/07/28
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 شهریور ماه 1395 1395/07/28
گزارش عملکرد سال مالی منتهی 30/03/1395 (حسابرسی شده) 1395/05/23
صورت های مالي سالانه منتهي به30خرداد 1395(حسابرسي شده) 1395/05/23
گزارش عملکرد سال مالی منتهی 30/03/1395 (حسابرسی نشده) 1395/04/28
صورت های مالي سالانه منتهي به30خرداد 1395(حسابرسي نشده) 1395/04/28
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1394 1395/04/20
صورت های مالی 6ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1394 ( حسابرسی شده ) 1394/11/18
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1394 1394/10/22
صورت های مالی 6ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1394 ( حسابرسی نشده ) 1394/10/22
گزارش عملکردسه ماه منتهي به 30شهريور ماه 1394 1394/07/25
صورتهای مالي سه ماهه صندوق يكم سامان منتهي به 30شهريور ماه 1394 1394/07/25
صورتهای مالي يكساله منتهي به30خرداد نودو چهار(حسابرسي شده) 1394/05/21
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان سال مالی منتهی 30/03/1394 1394/04/29
صورتهای مالي يكساله منتهي به30خرداد نودو چهار(حسابرسي نشده) 1394/04/29
گزارش عملکردنه ماه منتهي به 29 اسفندماه 1393 1394/02/01
صورتهاي مالي نه ماهه منتهي به 1393/12/29 1394/02/01
صورت های مالی 6ماهه منتهی به 30 اذر ماه 1393 ( حسابرسی شده ) 1393/11/19
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 اذر ماه 1393 1393/10/29
صورت های مالی 6ماهه منتهی به 30 اذر ماه 1393 ( حسابرسی نشده ) 1393/10/29
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان دوره مالی منتهی 30/06/1393 1393/07/30
صورتهای مالی حسارسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به 30/06/1393 1393/07/30
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مال منتهی به 30 خرداد 1393 1393/06/12
صورتهاي مالي نه منتهي به 1392/12/29 1393/06/11
گزارش عملکرد سال مالي منتهي به 30 خردادماه 1393 1393/04/30
صورتهای مالي يكساله منتهي به30خرداد نودو سه 1393/04/24
گزارش عملکردنه ماه منتهي به 29 اسفندماه 1392 1393/02/09
صورتهای مالي نه ماهه صندوق يكم سامان منتهي به 29اسفندماه 1392 1393/02/08
صورتهای مالي شش ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1392 حسابرسی شده 1392/11/29
صورتهای مالي سه ماهه صندوق يكم سامان منتهي به 30شهريور ماه 1392 1392/11/16
گزارش عملکردسه ماه منتهي به 30شهريور ماه 1392 1392/11/16
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 اذر ماه 1392 1392/11/09
صورت های مالی 6ماهه منتهی به 30 اذر ماه 1392 ( حسابرسی نشده ) 1392/11/02
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مال منتهی به 30 خرداد 1392 1392/10/16
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان سال مالی منتهی 30/03/1392 1392/07/29
صورتهای مالی حسارسی نشده سال مالی منتهی به 30/03/1392 1392/07/29
صورتهاي مالي منتهي 1391/09/30 حسابرسي شده 1391/12/21
صورتهاي مالي 3 ماهه منتهي 1391/06/31 حسابرسي نشده 1391/10/25
صورتهای مالی حسابرسی شده یکساله صندوق منتهی به 31 خرداد 1391 1391/10/24
صورتهاي مالي منتهي به 31 خردادماه 1391 ( حسابرسي نشده ) 1391/07/17
صورت هاي مالي 9 ماهه منتهي به 29 اسفند 1390 1390/12/29
صورت های مالی 6ماهه منتهی به 30 اذر ماه 1390 ( حسابرسی شده ) 1390/09/30
صورت های مالی 6ماهه منتهی به 30 اذر ماه 1390 ( حسابرسی نشده ) 1390/09/30
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 31 شهریور 1390 1390/06/31