نصب همراه صندوق fundMobileApp

شروع پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری یکم سامان

بدینوسیله شروع پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان از ساعت ٨ صبح مورخ ٨/٣/٩٠ لغایت ١٢ ظهر مورخ ١٢/٣/٩٠ در شعب منتخب بانک سامان اعلام می گردد . علاقه قمندان جهت دریافت اسامی شعب بانک سامان به قسمت شعب این سایت مراجعه نمائید .