نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع صندوق که در ساعت ١٦روز سه شنبه مورخ ٠٩/٠٦/١٣٩٥درخیابان آفريقا،نبش ٢٥گاندي، ساختمان ٢٩ آفريقا، طبقه هفتم واحد C٧  تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه به شرح ذيل ميباشد:
-تصمیم گیری درخصوص ادامه فعالیت صندوق با تعداد واحدهای سرمایه گذاری کمتر از حداقل تعیین شده در اساسنامه و امیدنامه صندوق