نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع عمومی مورخ 1398/03/04

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع عمومی  صندوق که در ساعت 15 روز شنبه مورخ 1398/03/04 درخیابان آفريقا،نبش ٢٥گاندي، ساختمان ٢٩ آفريقا، طبقه هفتم واحد C٧ تشکیل می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه به شرح ذيل ميباشد:

1 - تغییر هزینه  نرم افزار