نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع عمومی مورخ 04-08-1398

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع عمومی  صندوق که در ساعت 14 روز  شنبه مورخ 1398/08/04 درخیابان آفريقا،نبش ٢٥گاندي، ساختمان ٢٩ آفريقا، طبقه هفتم واحد C٧ تشکیل می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه به شرح ذيل ميباشد:

-   اصلاح موضوع فعالیت و ترکیب دارایی­های صندوق در امیدنامه.