نصب همراه صندوق fundMobileApp

ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها و سازمان بورس

به اطلاع دارندگان واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان می رساند این صندوق در تاریخ ٣١/٠٣/١٣٩٠ تحت شماره ٢٧٧١٢ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و تحت شماره ١٠٨٧٢ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید و رسما فعالیت خود را آغاز نمود