نصب همراه صندوق fundMobileApp

صدور گواهي هاي واحد هاي عادي

به اطلاع دارندگان واحدهاي عادي صندوق مي رساند ، جهت دريافت گواهي مربوط به واحدهاي عادي صندوق لطفاً به شعب منتخب بانك سامان مراجعه نمائيد .