نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجمع عمومي صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان

به استحضار دارندگان واحدهاي ممتاز صندوق مي رساند ، مجمع عمومي صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان در ساعت ١٥ مورخ ٢٦/٠٧/١٣٩١ در محل قانوني صندوق واقع در تهران ، خيابان آفريقا ، نبش كوچه ٢٥ ، ساختمان ٢٩ آفريقا ، طبقه ٧ برگزار مي گردد .  بدينوسيله از  نمايندگان اشخاص حقوقي دارنده واحدهاي ممتاز صندوق دعوت بعمل مي آيد با در دست داشتن معرفي نامه از شركت ،‌ در اين جلسه حضور بهم رسانند .