نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

به اطلاع دارندگان واحدهای ممتاز صندوق مشترک یکم سامان می رساند که با توجه به فرارسیدن پایان دوره فعالیت صندوق مشترک یکم سامان و ضرورت تصمیم گیری در خصوص تمدید و یا عدم تمدید دوره فعالیت صندوق فوق الذکر مجمع صندوق در تاریخ ١٣٩٢/٠٢/٢٨ ساعت ١٥ واقع در محل قانونی صندوق برگزار می گردد .