مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

به اطلاع دارندگان واحدهای ممتاز صندوق مشترک یکم سامان می رساند که با توجه به فرارسیدن پایان دوره فعالیت صندوق مشترک یکم سامان و ضرورت تصمیم گیری در خصوص تمدید و یا عدم تمدید دوره فعالیت صندوق فوق الذکر مجمع صندوق در تاریخ ١٣٩٢/٠٢/٢٨ ساعت ١٥ واقع در محل قانونی صندوق برگزار می گردد .