نصب همراه صندوق fundMobileApp

تمديد دوره فعالیت صندوق

 

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع صندوق که در ساعت ١4 روز شنبه مورخ  1396/02/30درخیابان آفريقا،نبش ٢٥گاندي، ساختمان ٢٩ آفريقا، طبقه هفتم واحد C٧  تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه به شرح ذيل مي باشد:
تمديد دوره فعالیت صندوق