نصب همراه صندوق fundMobileApp

تمدید دوره فعالیت صندوق

پيرو مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك یکم سامان مورخ 30-02-1396 فعاليت صندوق  به مدت سه سال تمديد گرديد.