بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 86,278 85.1 133,940 91.58 144,901 90.14 144,066 91.53
اوراق مشارکت 7,782 7.68 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 3,659 3.61 7,912 5.41 10,567 6.57 570 0.36
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 2,703 2.67 4,410 3.02 5,276 3.28 12,764 8.11
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 34,745 34.27 49,246 33.67 51,804 32.23 52,834 33.57