جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/15

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 106,675 86.7 435,947 92.96 593,381 94.65 662,902 98.14
اوراق مشارکت 7,043 5.72 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,236 4.26 28,179 6.01 31,818 5.08 12,074 1.79
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 629 0.51 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 3,449 2.8 4,860 1.04 1,710 0.27 521 0.08
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 38,341 31.16 108,505 23.14 200,682 32.01 222,935 33