بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 84,836 84.88 114,362 92.56 126,636 93.7 127,980 93.07
اوراق مشارکت 7,996 8 3,106 2.51 0 0 0 0
سپرده بانکی 3,482 3.48 2,801 2.27 4,628 3.42 6,407 4.66
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 2,550 2.55 3,286 2.66 3,881 2.87 3,125 2.27
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 34,333 34.35 41,183 33.33 48,703 36.04 49,257 35.82