بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 83,635 84.47 81,281 74.67 94,585 85.54 113,326 97.5
اوراق مشارکت 8,255 8.34 14,361 13.19 11,709 10.59 0 0
سپرده بانکی 3,488 3.52 6,942 6.38 1,816 1.64 336 0.29
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 2,366 2.39 3,553 3.26 2,464 2.23 2,570 2.21
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 34,010 34.35 31,381 28.83 33,294 30.11 37,286 32.08