جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 97,650 85.91 262,669 90.48 343,954 94.21 419,744 93.69
اوراق مشارکت 7,183 6.32 2,365 0.81 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,700 4.14 17,540 6.04 17,348 4.75 27,220 6.08
وجه نقد 0 0 0 0 1 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 3,460 3.04 7,725 2.66 3,807 1.04 1,060 0.24
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 38,611 33.97 93,885 32.34 127,726 34.98 159,206 35.54