نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 587,022 92.37 2,957,689 97.75 2,443,006 97.62 2,364,051 98.22
اوراق مشارکت 6,188 0.97 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 29,886 4.7 8,580 0.28 9,218 0.37 154 0.01
وجه نقد 1 0 0 0 1 0 0 0
واحد صندوق 440 0.07 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 11,950 1.88 59,497 1.97 50,450 2.02 42,778 1.78
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 212,312 33.41 1,320,124 43.63 1,095,199 43.76 1,051,695 43.69