جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 91,486 85.43 181,494 89.24 176,268 87.89 192,764 86.21
اوراق مشارکت 7,406 6.92 2,734 1.34 8,025 4 11,330 5.07
سپرده بانکی 4,179 3.9 9,607 4.72 7,588 3.78 13,675 6.12
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 3,272 3.05 9,552 4.7 8,667 4.32 5,817 2.6
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 36,468 34.05 66,314 32.6 59,785 29.81 57,538 25.73