نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
برگزاری مجمع تغییر محل فعالیت صندوق 1399/12/26
عدم برگزاری مجمع تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق 1399/12/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سامان مبنی بر تغییر رکن ضامن نقد شوندگی صندوق 1399/12/17
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سامان مبنی بر تغییر محل فعالیت صندوق 1399/12/17
تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر رکن مدیر صندوق 1399/11/26
تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق 1399/11/21
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر رکن مدیر صندوق مورخ 1399/11/11 1399/11/11
لیست اسامی حاضرین در مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق مورخ 1399/11/11 1399/11/11
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سامان مبنی بر تغییر رکن مدیر صندوق 1399/11/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سامان مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق 1399/11/08
تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس 1399/10/30
صورتجلسه مجمع تغییر حدنصاب های صندوق 1399/10/17
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/10/13 1399/10/13
تصميمات مجمع و تاييديه سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تغيير حدنصاب سرمایه گذاری 1399/10/06
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/09/15 1399/09/15
تصميمات مجمع و تاييديه سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تغيير متولي صندوق 1399/09/05
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر متولی صندوق مورخ 1399/08/14 1399/08/14
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سامان مبنی بر تغییر متولی صندوق 1399/08/11
تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر محل فعالیت صندوق 1399/08/03
ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق یکم سامان نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/07/05
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/06/23 1399/06/23
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سامان 1399/06/12
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/06/04 1399/06/04
تصميمات مجمع و تاييديه سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تمديد مدت فعاليت صندوق تا 30 دي ماه 1399 1399/05/27
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری یکم سامان 1399/05/22
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/05/13 1399/05/13
دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري يکم سامان مورخ 1399/05/13 مبني بر تمديد دوره فعاليت 1399/05/11
لیست اسامی حاضرین در مجمع تمدید فعالیت صندوق مورخ 1399/03/25 1399/03/25
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 11-03-1399 1399/03/11
صورتجلسه تغییر ترکیب دارایی های صندوق مورخ 4-8-98 1398/08/06
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر ترکیب دارایی های صندوق مورخ 4-8-98 1398/08/06
صورتجلسه تغییر هزینه حسابرس مورخ 6-7-98 1398/08/06
صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به 30-3-98 مورخ 2-6-98 1398/07/20
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه حسابرس مورخ 06-07-1398 1398/07/06
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 2-6-98 ساعت 15 1398/06/03
لیست اسامی حاضرین در مجمع سالیانه منتهی به 30-03-98 مورخ 02-06-98 ساعت 14 1398/06/02
صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مجاز مورخ 22-3-98 1398/04/15
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار مورخ 4-3-98 1398/04/11
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 04-03-1398 1398/03/05
صورتجلسه مجمع صندوق یکم سامان مورخ 27-6-97 ساعت 15 1397/07/29
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق یکم سامان مورخ 27-6-97 ساعت 14 1397/07/29
صورتجلسه مجمع مورخ 30-10-96 ساعت 16:00 1397/01/28
صورتجلسه مجمع مورخ 30-10-96 ساعت 15:00 1396/11/25
صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به 30-3-96 مورخ 08-06-96 1396/08/06
صورتجلسه مجمع مورخ 10-5-96 ساعت 15:00 1396/08/01
صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق یکم سامان مورخ 30-2-1396 راس ساعت 14 1396/03/31
صورتجلسه مجمع عمومي سالانه صندوق يكم سامان مورخ 09/06/1395 1395/08/03
صورتجلسه مجمع صندوق یکم سامان مورخ 9-6-95 راس ساعت16 1395/08/02
صورتجلسه مجمع صندوق یکم سامان مورخ 17-12-94 راس ساعت 14 1395/03/05
صورتجلسه مجمع صندوق یکم سامان مورخ 15-2-95 راس ساعت 15 1395/03/05
صورتجلسه مجمع عمومي سالانه صندوق يكم سامان مورخ 1394.06.24 1394/08/13
صورتجلسه صورتجلسه مجمع عمومي سالانه صندوق يكم سامان مورخ 1393.06.24 1393/12/11
صورتجلسه مجمع عمومي سالانه صندوق يكم سامان مورخ 1393.06.24 1393/07/23
صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق 1393/04/11
صورتجلسه مجمع عمومي سالانه صندوق يكم سامان مورخ 1392.07.29 1392/12/06
صورتجلسه مجمع عمومي صندوق يكم سامان مورخ 1392.06.09 1392/07/20
صورتجلسه مجمع عمومي صندوق يكم سامان مورخ 1392.03.04 1392/04/23
صورتجلسه مجمع عمومی صندوق یکم سامان 1391/10/24
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان 1391/07/17
مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان 1389/12/08