نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
برگزاری مجمع تغییر محل فعالیت صندوق 1399/12/26
عدم برگزاری مجمع تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق 1399/12/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سامان مبنی بر تغییر رکن ضامن نقد شوندگی صندوق 1399/12/17
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سامان مبنی بر تغییر محل فعالیت صندوق 1399/12/17
تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر رکن مدیر صندوق 1399/11/26
تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق 1399/11/21
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر رکن مدیر صندوق مورخ 1399/11/11 1399/11/11
لیست اسامی حاضرین در مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق مورخ 1399/11/11 1399/11/11
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سامان مبنی بر تغییر رکن مدیر صندوق 1399/11/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سامان مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق 1399/11/08
تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس 1399/10/30
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/10/13 1399/10/13
تصميمات مجمع و تاييديه سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تغيير حدنصاب سرمایه گذاری 1399/10/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد سامان مبنی بر تغییر هزینه حسابرس صندوق 1399/10/01
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/09/15 1399/09/15
تصميمات مجمع و تاييديه سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تغيير متولي صندوق 1399/09/05
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر متولی صندوق مورخ 1399/08/14 1399/08/14
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سامان مبنی بر تغییر متولی صندوق 1399/08/11
تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر محل فعالیت صندوق 1399/08/03
ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق یکم سامان نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/07/05
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/06/23 1399/06/23
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سامان 1399/06/12
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/06/04 1399/06/04
تصميمات مجمع و تاييديه سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تمديد مدت فعاليت صندوق تا 30 دي ماه 1399 1399/05/27
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری یکم سامان 1399/05/22
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/05/13 1399/05/13
دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري يکم سامان مورخ 1399/05/13 مبني بر تمديد دوره فعاليت 1399/05/11
صورتجلسه تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق تا 15 مرداد 1399 1399/04/03
صورتجلسه تصمیمات مجمع و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر هزینه نرم افزار 1399/04/03
لیست اسامی حاضرین در مجمع تمدید فعالیت صندوق مورخ 1399/03/25 1399/03/25
آگهی دعوت به مجمع صندوق مبنی بر تمدید مدت فعالیت 1399/03/20
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 11-03-1399 1399/03/11
دعوت به مجمع تغییر هزینه نرم افزار 1399/02/31
مراحل ثبت نام و سرمایه گذاری 1399/01/31
مراحل سرمایه گذاری 1399/01/16
مراحل سرمایه گذاری 1398/12/28
دعوت به مجمع عمومی مورخ 04-08-1398 1398/07/23
دعوت به مجمع مورخ 06-07-1398 1398/06/25
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان 1398/05/20
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان 1398/05/20
دعوت به مجمع عمومی مورخ 1398/03/04 1398/02/28
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان 1397/06/17
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان 1397/06/05
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان 1396/05/25
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سامان 1396/05/01
تمدید دوره فعالیت صندوق 1396/03/31
تمديد دوره فعالیت صندوق 1396/02/26
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان 1395/05/24
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان 1395/05/24
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان 1393/06/12
تمديد فعاليت صندوق 1393/03/09
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان 1393/02/10
مجمع صندوق 1392/07/20
مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان 1392/02/17
مجمع عمومي صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان 1391/07/25
صدور گواهي هاي واحد هاي عادي 1390/04/29
ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها و سازمان بورس 1390/04/07
تمدید زمان پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان 1390/03/12
شروع پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری یکم سامان 1390/03/07