نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 بانک سامان 10,000 %40.00
2 توسعه سرمایه گذاری سامان 9,000 %36.00
3 بیمه سامان 5,000 %20.00
4 کارگزاری بانک سامان 1,000 %4.00